Korea - Verenigingsbeweging Unificationism Sun Myung Moon Het Beginsel

Go
Go to content

Main menu:

Korea

Korea
.

Korea als gekozen natie  

We beleven momenteel een tijd van grote veranderingen. Een hoofdstuk van de geschiedenis wordt op dit moment afgesloten en komt nooit meer terug. De geschiedenis die gekenmerkt wordt door ongevoeligheid, egoïsme en liefdeloosheid, anders gezegd de geschiedenis van het kwaad, loopt ten einde. In de Bijbel en andere religieuze geschriften wordt deze tijd de 'eindtijd' of de 'laatste dagen' genoemd.Het land dat een centrale rol speelt bij de vervulling van Gods plan in de eindtijd, moet een land zijn dat met veel zorg is voorbereid door de Hemel. Ook moet het duidelijke kenmerken vertonen van verbondenheid met Gods karakter en de  situatie waarin Hij zich bevindt. Hierna wordt ingegaan op het 'waarom' van het onbeschrijflijke lijden van het Koreaanse volk, met name ook in de 20ste eeuw, en op de geschiedenis van een land vol profetieën, waar de wereldreligies hun grootste bloei beleven.

Een volk dat Gods hart weerspiegelt

God is een volkomen altruïstische God die leeft voor en vanuit ware liefde. Bij de schepping van de mens heeft Hij zichzelf totaal gegeven maar door het verlies van Zijn kinderen tijdens de zondeval werd Hij een God van ondraaglijk lijden. Ook de loop van de geschiedenis, waarin Hij continu werkte om een fundering te leggen voor de komst van Zijn Zoon, is hij telkens weer teleurgesteld en bedrogen. Gods hart is daardoor een hart vol verdriet, een gegeven  dat tot nu toe door maar weinig mensen begrepen werd. Maar het is de reden waarom een natie die de mens voortbrengt die namens God tegen het kwade vecht en tegelijkertijd probeert Zijn droevige hart te troosten, zèlf een weg van tranen en beproeving niet kan vermijden.

Korea is in haar 5000 jaar oude geschiedenis ontelbare malen binnengevallen door andere volken, maar in al die tijd heeft zij zichzelf nooit tot enige agressie jegens een ander volk laten verleiden. In de 20ste eeuw volgde de vernedering van 40 jaar Japanse bezetting. Ook tijdens en na de Koreaanse oorlog, een bittere strijd tussen democratie en communisme die voor ontelbare slachtoffers en ontheemden zorgde, werd het Koreaanse volk in hoge mate op de proef gesteld. Dit alles maakte van Korea een object van Gods hart: een volk dat het verdriet in Gods hart aanvoelt en dat de Messias kan voortbrengen.
                                                                                        

Een homogeen en vredelievend volk  

Het Koreaanse volk behield haar homogene afkomst, unieke taal, traditionele nationale geest en de integriteit van haar eigen aparte cultuur, ondanks de talloze invasies in haar lange geschiedenis. Het feit dat Korea altijd rechtvaardigheid en vrede heeft nagestreefd en zelfs op het toppunt van haar macht nooit een ander land heeft uitgedaagd of als eerste aangevallen, is in overeenstemming met Gods karakter en houding. Het is de strategie van de hemel om eerst aangevallen te worden en daarna de overwinning te behalen, dit in tegenstelling tot de satanische heerschappij die altijd als eerste aanvalt. Door deze terughoudende en vredelievende houding in haar lange geschiedenis altijd vol te houden, heeft Korea zich gekwalificeerd als een natie in wiens karakter God zich weerspiegeld ziet.        
                                                                              

Het land waar de wereldreligies bloeien      

Het is van grote betekenis dat in Korea talrijke religies vrucht dragen. Koreanen voelen zich sterk aangetrokken tot een religieus leven. Ook in deze moderne tijd hebben zeer veel Koreanen eerbied voor God en voor een spirituele levensstijl. Belangrijke geestelijke en ethische stromingen zijn tot bloei gekomen in dit land, zoals het boeddhisme en het confucianisme. Met deze spirituele tradities als achtergrond kon de nationale Koreaanse cultuur zich schitterend ontvouwen. Vanaf de 19de eeuw deed ook het christendom haar intrede in Korea en de beleving van Koreaanse christenen wordt door menig internationaal evangelist een van de meest intense van de wereld genoemd en hun toewijding wordt geroemd als uniek. Religie is op een harmonieuze manier onderdeel van het dagelijks leven in Korea en het is moeilijk ergens op de wereld een land te vinden dat ook aan deze beschrijving voldoet.
                                                                                   


Korea is een zeer religieus land. De beleving van Koreaanse gelovigen                                                                                            - en met name christenen - geldt als uniek


Een nationale fundering van zuiverheid  

Om gekwalificeerd te zijn als het land dat de Messias ontvangt, moest Korea  - net zoals Israel en de eerste christenen deden - een nationale fundering leggen waardoor dit land als natie van de dominantie van het kwaad gescheiden werd. De Israëlieten werden 400 jaar lang geknecht in Egypte dat de wereld van het kwaad vertegenwoordigde. Het tweede Israel (het christendom) legde deze fundering door bijna 400 jaar vervolging te weerstaan in het heidense Romeinse rijk. Ook Korea moest als 3de Israel een weg van lijden gaan onder een natie dat het kwaad vertegenwoordigde om een zuiver object van God te kunnen worden. Dit land was Japan, een land dat gedurende veertig jaar onvoorstelbare ellende over Korea bracht.

In de 20ste eeuw moest  Korea van 1905 tot 1945 de vernedering van de Japanse bezetting ondergaan, waarbij dit land er als kolonisator op uit was om Korea's nationale identiteit geheel te vernietigen. De Koreanen verloren hun vrijheid bijna volledig onder deze overheersing, talloze Koreanen werden gevangen genomen en velen werden gedood. Vanaf 1910, het moment van Korea's annexatie door Japan, was de wrede vervolging van Koreaanse christenen, die de kern van de onafhankelijkheidsbeweging vormden, ongeëvenaard. Terwijl het christendom in de hele wereld vrijheid genoot, moest Korea met grote aantallen zeer toegewijde christenen in de voorste gelederen, enorm lijden doorstaan. Zo betaalde het land de vergoeding waardoor het zich kwalificeerde om de Messias te kunnen ontvangen.

                                                                                                        


Beeld uit de Koreaanse oorlog (1950-1953) waarin het land tot de rand                                                                                     van de afgrond werd gebracht


Frontlijn tussen goed en kwaad     

Toen de eerste mensen God verlieten, was dit een moment waarop de dood zegevierde over het leven. Dit moment kan in de geschiedenis slechts hersteld worden op een plaats waar leven en dood, goed en kwaad, opnieuw recht tegenover elkaar staan. Die plek op aarde is de 38ste breedtegraad op het Koreaanse schiereiland. Waarom is dat zo? Omdat daar het atheïstisch communisme en de democratische wereld elkaar op leven en dood bestrijden. Het communisme kent geen vrijheid en wil per sé alle godsdienst vernietigen omdat dit een essentieel instrument voor Gods werk van verlossing is.

God werkt door de wereldgodsdiensten om de mensheid voor te bereiden op de Messias. In de democratische wereld hebben mensen vrijheid om naar God te zoeken zonder vervolgd te worden. In de eindtijd vertegenwoordigen deze twee ideologieën daarom  goed en kwaad. Het uitbreken van de Koreaanse oorlog langs de 38ste breedtegraad en de daarop volgende scheiding van Korea zijn daarom niet alleen het gevolg van een conflict over grondgebied. Het is de confrontatie tussen het democratische en het communistische blok en tussen God en het ultieme kwaad. Het feit dat vele naties (16), hoewel niet direct betrokken bij het conflict, er toch aan deelnamen en zo Gods werk vooruit hielpen, heeft een voorzienige betekenis.

                                                                                           


Sinds 1953 is Korea langs de 38ste breedtegraad verdeeld in het democratische zuiden waar godsdienstvrijheid heerst en het stalinistische noorden.


Een land van profetieën   
   
Korea is een land waar profetieën een grote rol spelen in de nationale geschiedenis.  Op grond van de Chung Gam Nok, een boek met voorspellingen, heeft Korea in de afgelopen 500 jaar een sterke messiaanse verwachting ontwikkeld. Het land had dit karakteristieke messiaanse idee al vóór dat het christendom Korea bereikte. Veel geestelijk open Koreanen hebben de openbaring ontvangen dat de Messias in Korea geboren zal worden; vele anderen, dat Korea het centrum zal zijn van de verlossing van de wereld. Lange tijd was Korea een verborgen gebied in het verre oosten, het werd ook wel het 'kluizenaarskoninkrijk' genoemd, tot dat na lange tijd de westerse cultuur Korea bereikte. Het Koreaanse volk is gedurende 5000 jaar getraind in diep geloof en liefde en op deze vruchtbare basis werd het christendom ontvangen. Hoewel Korea maar een klein land is, wordt het gezien als de vertegenwoordiger van het christendom op wereldwijd niveau. De komst van het christelijk geloof betekende de laatste voorbereiding van dit land op de verwelkoming van de Messias.
                                                                                                    

Vader Moon over Korea's unieke missie   

"God heeft het Koreaanse volk gedurende zeer lange tijd opgevoed en voorbereid. Na tweeduizend jaar voorbereiding heeft Zijn harde werk eindelijk vrucht gedragen met de tweede   komst van Christus, nu op het Koreaanse schiereiland. Koreanen hebben God van oudsher gediend met het bewustzijn dat Hij de eerste oorsprong van hun voorouders is. Zij noemden deze stamvader van de mensheid, Hananim - de 'Ene'- oftewel: God. Het besef van de onderlinge afhankelijkheid van mensen, het streven naar eerlijk gedeelde voorspoed en het diepe besef van universeel geldende waarden leven volop in de ziel en de tradities van Korea. Het verlangen om bij te dragen aan het welzijn van de mensheid stroomt van oudsher door de aderen van de Koreanen. De geest van kinderlijke eerbied en respect, huwelijkse trouw en loyaliteit - fundamentele deugden van het menselijk leven - komt onveranderd levendig tot uiting in de Koreaanse geschiedenis en tradities. Men vindt deze waarden in de mannen en vrouwen van Korea; zij weerspiegelen de trots en de esprit van het Koreaanse volk.  
  
Over liefde, trouw en kinderlijke eerbied

Als kind van dit volk heb ik traditionele waarden geërfd als ware kinderlijke eerbied en respect, zoals geïllustreerd in het volkssprookje Shimcheong over een toegewijde dochter die haar leven gaf, zodat haar blinde vader weer kon zien; of de diepe liefde en toewijding van Choonhyang die haar doodsangst overwon om de belofte in te lossen die zij aan haar echtgenoot gedaan had; en de onverwoestbare loyaliteit van admiraal Yi Soon-shin, die zijn leven gaf om zijn land en volk te redden, ondanks het feit dat zijn koning hem in de steek had gelaten. Deze verheven Koreaanse waarden en tradities berusten niet op historisch toeval: met deze waarden als uitgangspunt heeft de Hemel haar volk voorbereid. Dit alles maakte deel uit van de voorzienigheid voor het scheppen van een fundering waarop de tweede komst van de Messias plaats kon vinden. Op basis van een dergelijke voorbereiding en gedragen door de energie van het Koreaanse schiereiland, kon ik tenslotte komen na het zegel van de Ware Ouder van de mensheid vanuit de Hemel te hebben ontvangen".
.
.
.


                                                                                  

 
Back to content | Back to main menu