Rev. Moon - in eigen woorden - Verenigingsbeweging Unificationism Sun Myung Moon Het Beginsel

Go
Go to content

Main menu:

Rev. Moon - in eigen woorden

SUN MYUNG MOON

Reverend Moon – in eigen woorden

Reverend Sun Myung Moon heeft zijn leven lang Gods woord onderwezen, vaak zelfs zonder te spreken. Bij vele gelegenheden heeft hij zeer uiteenlopende groepen toehoorders  toegesproken, over een breed spectrum aan onderwerpen.  speeches en uitspraken zijn in de voorbije decennia opgetekend en gepubliceerd – ondertussen vullen zij meer dan 500 boekwerken. De essentie uit deze rijke schat aan ervaring en kennis werd neergeschreven in het boek Cheon Seong Gyeong en is in het Engels verkrijgbaar. Daarnaast zijn veel belangrijke kerngedachten uit de leer en het leven van Rev. Moon neergelegd in een vijftiental ‘Vredesboodschappen’ (Peace Messages), die hij tijdens recente tournees langs de wereldsteden heeft uitgesproken. Het is onze bedoeling om de komende tijd op deze plaats een evenwichtige en inspirerende keuze uit deze vredesboodschappen samen te stellen. Na een bescheiden begin in najaar 2011 hopen wij u spoedig meer van reverend Moon’s woorden te kunnen presenteren.1.Geestelijke groei

  • ‘Wordt een rijpe vrucht!’


.

Uit: ‘Peace Messages’ van Reverend Sun Myung Moon

Wees een rijpe en gezonde vrucht

God, de schepper van alle dingen, is de Ware Ouder van de mensheid. Hij is dus niet een ouder die slechts voor één bepaalde religie of ras bestaat of voor de bewoners van een bepaalde regio op aarde. Het maakt ook niet uit welke naam we hem geven: Jehova, Allah of welke naam dan ook. Waar het om gaat is dat Hij werkelijk bestaat, dat Hij leeft als de Ware Ouder van alle mensen en dat Hij het grote werk van de schepping uitvoert. In overeenstemming met de beginselen en natuurwetten die Hij aan het begin van de tijd heeft ingesteld, regeert Hij alles in het universum en heeft Hij zijn voorzienigheid in de loop van de geschiedenis uitgevoerd.

Ieder mens heeft een geest en een lichaam en een ‘oorspronkelijk zelf’, dat van een hogere orde is dan onze geest. God bewoont de stoffelijke wereld waarin wij met ons fysieke lichaam wonen, maar ook leeft Hij in de geestelijke wereld waar onze geest heen gaat na ons overlijden. Daarom is het doel van ieder mensenleven om God in ware liefde te ontmoeten en om volledig één met Hem te worden in hart. Dit is wat ‘geestelijke volwassenheid bereiken’ voor de mens inhoudt: pas wanneer we deze eenheid met God bereiken zullen we ons volledig mens voelen. God hecht geen waarde aan geld, bezittingen of macht want het enige dat voor Hem telt is ware liefde. De mens die de eenheid met God in hart bereikt, wordt Zijn object van eeuwige vreugde en heeft kosmische waarde. Een dergelijk geheel volgroeid mens lijkt misschien een nietig individu maar bezit oneindige en absolute waarde. Zodra we ons hier bewust van worden, beseffen we dat we ons leven moeten leiden in overeenstemming met de aanwijzingen van onze geest, die aangestuurd wordt door ons geweten, ons hogere ik dat zetelt in ons ‘oorspronkelijk zelf’.  
    
           
Ons geweten is onze meester   
Daarom kent ons geweten niet alleen exact iedere handeling die we uitvoeren, maar kent het ook al onze gedachten. Ons geweten heeft deze kennis nog vóór dat onze leraren en ouders die hebben, ja zelfs vóór dat God die heeft. Wanneer we dus leven in absolute gehoorzaamheid aan de bevelen van ons geweten, onze meester voor de eeuwigheid, dan is ons eeuwige leven absoluut gewaarborgd: zo werken de beginselen van Gods schepping. We zijn geschapen als wezens met tweeledige eigenschappen. God schiep ons fysieke lichaam als een miniatuuruitvoering van de tastbare, materiële wereld en onze geest als vertegenwoordiger en meester van de niet-stoffelijke wereld. Wij mensen zijn voorbestemd om zo’n honderd jaar in deze stoffelijke wereld te leven en om daarna op natuurlijke wijze en geheel automatisch over te gaan naar de niet-stoffelijke geestelijke wereld, nadat ons lichaam ophoudt te functioneren. Hoewel we dit niet kunnen waarnemen met onze fysieke ogen, is de geestelijke wereld dus de automatische en onvermijdelijke voortzetting van ons leven op aarde, de eeuwige en oorspronkelijke thuishaven van de mens, geschapen door God.

De geestelijke wereld bestaat echt
De geestelijke wereld bestaat echt. Deze onzichtbare wereld, waar we allemaal hierna naar toe gaan, is een bruisende en dynamische wereld en onze uiteindelijke bestemming. Het is geen product van onze fantasie, noch een wereld waarbij we kunnen kiezen of we er heen willen gaan of niet. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk. Net zoals we op aarde in ons stoffelijke lichaam leven en voortdurend allerlei relaties aangaan met de bestaande wereld om ons heen, zo zullen we ook in de geestelijke wereld leven met behulp van ons geestelijke lichaam. Hierbij zal het ook mogelijk zijn, net zoals we op aarde gewend waren, om op geheel natuurlijke manier relaties aan te gaan met de dingen om ons heen.  

Ons aardse leven: een trainingsomgeving
Echter, in de relatie tussen geest en lichaam is de geest de belangrijkste van de twee. Het lichaam leeft maar zo’n honderd jaar voordat het ophoudt te functioneren maar de geest leeft eeuwig, waarbij hij boven tijd en ruimte uitgaat. Is niet ook een mens die alle materiële bezittingen heeft die hij maar wenst, gedoemd te sterven? Daarom moeten we, vóór dat we overgaan naar de volgende wereld, eenheid tot stand brengen tussen ons geestelijke en stoffelijke lichaam, door volgens de beginselen van de schepping te leven. We hebben m.a.w. de verantwoordelijkheid om onze geest naar volwassenheid te brengen, zo lang we nog beschikken over ons stoffelijk lichaam tijdens ons eindige leven op aarde. Dit innerlijke groeiproces verloopt niet automatisch en de te volgen weg is zeker niet gemakkelijk. Het is eerder een enorme uitdaging en het vraagt onze  levenslange inspanning, maar we kunnen wel degelijk slagen indien we volledig op God vertrouwen en bij al onze daden en beslissingen voortdurend zoeken naar Zijn ware liefde.

Wees een rijpe en gezonde vrucht

Voordat een vrucht rijp is en in de herfst opgeslagen kan worden in de voorraadschuur, moet hij tijdens de lente en de zomer eerst door een groeiproces gaan en hierbij de noodzakelijke voedingsstoffen toegediend krijgen, evenals de liefdevolle zorg van de eigenaar. Fruit dat groeit in de boomgaard van een luie en ondeskundige eigenaar zal aangetast worden door allerlei ziektes en te lijden hebben onder slecht weer. Uiteindelijk zal het van de boom vallen, nog voor dat het rijp is of door wormen aangevreten worden. Hoewel het nog steeds fruit is, is het anders dan gezond fruit en niet goed genoeg om op de markt verkocht te worden. Vruchten die volledig rijp geworden zijn aan de boom, worden door de eigenaar als vanzelfsprekend opgeslagen in zijn voorraadschuur. Op identieke manier kan alleen de menselijke geest die volledige volwassenheid heeft bereikt tijdens zijn leven in de stoffelijke wereld (die vergeleken kan worden met de boom), automatisch het koninkrijk van God in de geestelijke wereld binnengaan. Met andere woorden: een persoon kan alleen dan automatisch Gods koninkrijk in de hemel binnengaan indien hij in het fysieke lichaam naar volledige geestelijke volwassenheid is gegroeid en zich zo heeft gekwalificeerd voor Gods koninkrijk op aarde.

Het is niet God die ons oordeelt…
Tijdens ons verblijf op aarde worden al onze daden en gedachten opgeslagen in ons geestelijk zelf, zonder uitzondering en met de publieke hemelse wetten als maat. Na onze dood gaan wij de  geestelijke wereld binnen in de vorm die wij op aarde bereikt hebben. We gaan dus die wereld binnen in de vorm van ons geestelijk zelf, dat ons leven op aarde met 100% nauwkeurigheid heeft geregistreerd. Ons geestelijk zelf zal in alle helderheid laten zien of we een rijp leven van goedheid geleefd hebben of een bedorven leven vol zonde. Het is dus niet God die ons oordeelt en ons naar de hemel, de hel of een andere plaats stuurt. Integendeel, ieder van ons oordeelt zichzelf. Ieder mens bepaalt door zijn gedrag op aarde zelf hoe zijn geest eruit ziet en dus naar welk niveau in de geestelijke wereld hij kan gaan. Indien iemand zich bewust is van deze verbazingwekkende hemelse wet, zou die persoon dan de laatste dagen van zijn leven op aarde doorbrengen in egoïsme en immoraliteit, toegevend aan alle satanische verleidingen en op jacht naar niets anders dan bevrediging van zijn lusten? Nee, veel beter is het dat wij ophouden met het verwonden van  en littekens toebrengen aan ons geestelijk zelf, ook al zou dit ten koste gaan van ons aardse leven. Of we dus op weg zijn naar de hemel of de hel wordt bepaald oor onze daden, woorden en gedachten op ieder moment van ons aardse leven.

Ons lichaam van cruciaal belang
De samenwerking tussen ons fysieke lichaam en onze geest is van imminent belang! Alleen met behulp van ons fysieke lichaam kan ons geestelijk zelf groeien en uiteindelijk volwassen worden. Dit moet gebeuren tijdens ons leven op aarde, doordat we leven voor het welzijn van anderen vanuit ware liefde. Maar ons lichaam en onze geest liggen constant met elkaar overhoop. De geest luistert graag naar de wet van het goede maar het lichaam voert voortdurend strijd tegen de nobele verlangens van onze geest. Hoelang laten we deze strijd nog doorgaan? Tien jaar, honderd jaar? Het moge helder zijn dat God een onmiskenbare orde in alle lagen van de schepping heeft aangebracht en dat Hij niet degene is die deze wanorde binnen de mens geschapen heeft. God is niet verantwoordelijk voor welke conflictsituatie in de schepping dan ook, Hij probeert ons wel te helpen deze op te lossen.  Het is onze plicht en onze verantwoordelijkheid als mens om alle verleidingen te weerstaan die op ons uiterlijk zelf, ons stoffelijk lichaam, worden losgelaten. Het is onze taak om als overwinnar in het leven te staan door de weg van ons innerlijk zelf en van ons geweten te volgen. Hemelse voorspoed en geluk zal met diegenen zijn die hun leven op deze manier leiden.

________________________________________________________________________________________


Bron: Peace Message (Vredesboodschap) nr. 9 van Reverend Sun Myung Moon.

Het boekje met 15 Vredesboodschappen van Rev. Moon (Nederlands) is te bestellen via: info@upf-nederland.nl en kost € 5,- excl. € 1,95 verzendkosten.

Een luxe uitgave van deze Vredesboodschappen, met daarin ook opgenomen ‘Boodschappen van overleden religieuze en politieke leiders vanuit de geestelijke wereld’, (Engels) kost € 12,- excl. € 1,95 verzendkosten.
.
.
Terug naar de vorige pagina.
.
.
.
.
.
.
.


 
Back to content | Back to main menu